Reklama
 • Wiadomości wstępne
 • Zasady rozwoju psychicznego
 • Zasady rozwoju zadatków psychicznych
 • Rozwoju zadatków środowiskowych
 • Rozwoju zadatków wychowawczych.
 • Okres wczesnoszkolny
 • Okresy rozwojowe
 • Rozwój fizyczny
 • Akceleracja rozwoju
 • Układ oddechowy, krążenia i pokarmowy
 • Układ hormonalny
 • Dojrzewanie płciowe
 • Wychowanie zdrowotne
 • Oddychanie oraz pielęgnacja zębów
 • Przepisy higieniczne dotyczące czystości ciała
 • Prawidłowe odżywianie
 • Rozwój uczuciowy
 • Świat uczuć i emocji
 • Uczucia w okresie młodszego wieku
 • Burzliwość, gwałtowność i niecierpliwość uczuć
 • Uczucia lęku, zmartwienia i strapienia
 • Uczucia radosne i przyjemne
 • Dom rodzinny
 • Wymagania rodziców
 • Wśród ludzi i w szkole
 • Wśród ludzi -klasa
 • Przyjaźń szkolna
 • Kim jest Dżentelmen
 • Zauroczenie
 • Miłość
 • Fantazje u chłopców
 • Rozwój procesów poznawczych
 • Czynność spostrzegania
 • Pamięć
 • Kształcenie mowy i kultura języka
 • Kształcenie barwy wymowy
 • Wzbogacić słownictwo i sztukę mówienia
 • Kultura żywego słowa
 • Gwara szkolna
 • Procesy myślenia
 • Myślenie operacyjne
 • Jak się skutecznie uczyć?
 • Osobowość i samopoznanie
 • Funkcjonowanie osobowości
 • Obraz samego siebie
 • Kształtowanie charakteru
 • Podział typów ludzkich
 • Postawa altruistyczna
 • Odporność na sytuacje trudne
 • Potrzeby biologiczne
 • Problemy zawodowe i przystosowanie społeczne
 • Zebranie myśli
 • Psychologiczny rozwój sexualny
 • Erotyka mlodzieży
 • Ciekawość
 • Flirt
 • Wstrzemięźliość
 • Argumenty moralno-etyczne
 • Zapobieganie erotyzmowi
 • Swoboda seksualna
 • Małżeństwo i rodzina
 • Choroby weneryczne
 • Środki antykoncepcyjne
 • Zaburzenia emocjonalne
 • Homoseksualizm
 • Wady rozwojowe narządów
 • Problemy koedukacji
 • Zadania oświatowe
 • Niepłodność
 • Menstruacja
 • Bliźnięta
 • Fizyczne i psychiczne różnice płci
 • Ciąża
 • Moralne i społeczne aspekty płci
 • Alkoholizm a małżeństwo
 • Ciąża i rozwój płodu
 • Dolegliwości okresu ciąży
 • Dzieci ze związków niemałżeńskich
 • Zapobieganie ciąży
 • Zjawiska przemian w wychowaniu
 • Pedagogika jako nauka
 • Pedagogika
 • Budowa pedagogiki
 • Pedagogia jako wychowanie
 • Źródło pedagogiki
 • Nauki historyczne w pedagogice
 • Nauki emipiryczne w pedagogice
 • Światopogląd w pedagogice
 • Współczesny system wychowawczy
 • Ruchy społeczno polityczne
 • Rozdział systemów wychowawczych
 • Nowa orientacja wychowania
 • Pojęcie nowoczesnego systemu
 • Różnicowanie systemów wychowania
 • System chrześcijańskiego wychowania
 • Ideologia chrześcijańskiego wychowania
 • Doktryna wychowawcza kościoła
 • System wychowania liberalnego
 • Zasady systemy liberalnego
 • Ideoligia wychowania liberalnego
 • Wychowanie socjalistyczne
 • Założenia systemu socjalistycznego
 • Moraliz socjalistyczny
 • Personalizm socjalistyczny
 • Idea humanizmu socjalistycznego
 • Dynamiz wychowania
 • Dynamiz wychowania -doskonalenie
 • Istota wychowania
 • Czynniki rozwoju człowieka
 • Pozostałe czynniki rozwoju człowieka
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści
 • Wychowanie wpływ na rozwój osobowści pozostałe aspekty
 • Rozwój formy życia
 • Rozwój formy życia-psychologiczny aspekt
 • Rozwój formy życia-kulturowy aspekt
 • Struktury rozwojowe człowieka
 • Struktury rozwojowe człowieka-psychologia
 • Struktury rozwojowe człowieka-światopogląd
 • Wpływ sytuacji społecznych na człowieka
 • Wpływ sytuacji społecznych-działania nieświadome
 • Sytuacje wychowawcze
 • Morale sytuacji społecznych
 • Funkcje wychowawców
 • Funkcje wychowawców-educere
 • Podsumowanie funkcji wychowawczych
 • Instalacje CO Wrocaw
 • Sklep z winami
 • Dziewczyny
 • Pokrewne

  Okres wczesnoszkolny


  Okres rozwojowy poprzedzający okres dojrzewania na­zywany jest, okresem wczesnoszkolnym lub młodszym wiekiem .szkolnym i obejmuje lata od 7 do 12 r. ż. Charakteryzuje się on intensywnym roz­wojem fizycznym i psychicznym. Organizm dziecięcy kształtuje się harmonijnie, wykazując znaczną odporność na choroby wieku dziecięcego. Podstawową działalnością dziecka jest nauka. Wymagania stawiane przez szkołę związane są z systematycznym uczeniem się na lekcjach i utrwalaniem wiedzy na zajęciach pozaszkolnych i w domu, co określane jest popularnie jako „odrabianie lek­cji". Dziecko w tym okresie, jakkolwiek poddane kształ­ceniu i uczeniu się, nie może być pozbawione zabawy i odpoczynku. Szczególna w tym rola rodziców, którzy z powodzeniem mogą kierować rozwojem swego dziecka, by osiągnęło ono pełną równowagę w zakresie psychofi­zycznego rozwoju. Przez kierowanie będziemy także rozu­mieli następujące funkcje: kształtowanie takich przyzwyczajeń, jak: systematycz­na praca i nauka w określonych godzinach; uregulowanie czasu posiłków, przestrzeganie pory wstawania i zasypiania; — utrzymywanie w porządku swojego kącika lub po- koju, samodzielne ścielenie łóżka, utrzymywanie w po­rządku przyborów szkolnych, książek; — stworzenie spokojnej, radosnej, pełnej zaufania i zro­zumienia atmosfery. Zapewnienie dziecku stałego rozkładu dnia i jego prze­strzeganie ma niezwykle ważne znaczenie dla czynności umysłowych dziecka i prawidłowego rozwoju układu ner­wowego. Powtarzające się czynności przygotowują do sy­stematyczności i ładu, tworząc korzystne nawyki, które są cennym kapitałem na przyszłość. Powstałe w okresie szkolnym, pozwolą uniknąć wielu trudności w następnym okresie rozwojowym, jakim jest okres dorastania. Wiele dzieci w wieku szkolnym wyróżnia się sumien- nym wykonywaniem swoich obowiązków i na ogół nie mają one trudności w nauce. Są jednak dzieci, które w pierwszych latach szkolnych napotykają na trudności w odrabianiu lekcji. Nie potrafią zorganizować sobie pracy, skupić się nad czynnościami, które muszą wykonać, na­uczyć się zadanych lekcji. Tym trudnościom może zapobiec współpraca rodziców z wychowawcą dziecka, dzięki niej udaje się niejednokrotnie przełamać trudności, a im wcześ­niej są one dostrzeżone, tym łatwiej jest ich uniknąć. W tym okresie rozwojowym niezmiennie ważna jest rola rodziców w kształtowaniu takich właściwości, jak: uczyn­ność, wrażliwość na potrzeby innych, koleżeńskość, .uczci­wość, sumienność, które mają tak istotne znaczenie dla społeczności nie tylko rodzinnej, ale i szkolnej. W tym okresie cała działalność dziecka skupiona jest wokół zajęć szkolnych. Nie znaczy to jednak, że z ży­cia dziecka powinna zniknąć zabawa, która w tym wieku ma zupełnie inny charakter aniżeli w popraedmim okresie przedszkolnym. Dzieci szkolne chętnie podejmują zabawy zespołowe, a więc ruchowe, umysłowe z zasadami i pra­widłami gry. Przybierają one charakter współzawodnictwa. Czasami w takich zabawach dochodzi do konfliktów i stąd wskazane byłoby czuwanie, a niejednokrotnie i ingerencja rodziców. Potrzeba ruchu i zabawy, wyładowania swej dynamiki, połączonej z pomysłowością, jest szczególnie duża w tym wieku. Nie kontrolowany i nie zorganizowany wolny czas może być powodem nieszczęśliwych wypadków, zdarzają­cych się dzieciom, których ciekawość i różnorodne zain­teresowania mogą doprowadzić do zabaw zagrażających życiu. Poza tym może być powodem szukania i znajdo­wania kolegów starszych i bogatszych doświadczeniem, za­niedbywanych wychowawczo przez środowisko rodzinne, którzy tworzą „paczki" lub „bandy", wypełniając ów nie kontrolowany czas rozrywkami typu palenia papierosów, picia wina, planowania tzw. „skoków", pod którym to określeniem kryją się włamania, drobne kradzieże i nisz­czenie mienia społecznego. Wskutek tzw. niewłaściwego towarzystwa łatwo zejść dziecku na złą drogę zaniedbań i trudności w pracy szkolnej, naśladowania wzorów spo­łecznie nie akceptowanych. Obok obowiązków szkolnych dziecko powinno mieć po­czucie przynależności do rodziny, a w związku z tym pe­wien zakres czynności do wykonania w domu. Będą do nich należały dbałość nie tylko o porządek we własnym kąciku, ale w całym mieszkaniu, ścieranie kurzu, podle­wanie kwiatów, pomoc mamie w gospodarstwie domowym. Te skromne, lecz systematycznie wykonywane czynno­ści stanowią wkład do rodzinnej wspólnoty i dowód przy­należności do niej, co z drugiej strony daje zadowolenie z wykonywanej pracy. Wszelka działalność dziecka w tym okresie związana jest zarówno z zabawą, nauką, jak i pracą o charakterze spo­łecznym, to znaczy dla innych — rodziców, rodzeństwa, kolegów, przyjaciół czy szkoły. Od dziecka w tym okresie już można wymagać odpowiedzialnego stosunku do powie­rzanych mu obowiązków, rozumienia konieczności wyko­nania pracy, rozróżniania tego, gdzie kończy się zabawa, a zaczyna nauka. Rodzice, stawiając te wymagania, przyczyniają się do lepszego wykonywania obowiązków szkolnych, kształtowa­nia nowych właściwości i cech osobowości, która osiąg­nie pełnię swego rozwoju w następnym okresie rozwojo­wym — okresie dorastania.

  Cytat Dnia!


  Okres przekwitania

  Kiedy w wieku 44—50 lat ustaje miesiączkowanie, mówimy, że kobieta przechodzi okres przekwitania Istota zmian, które się dokonują w ustroju kobiety w tym czasie, polega na ustaniu cyklicznego procesu dojrzewania jaje­czek w jajnikach i wydalania ich przez jajowody do macicy. Zmiany jednak nie zachodzą tylko w samych jajnikach, dotyczą one także przysadki mózgowej, tarczycy i innych narządów. W wyniku przekwitania kobieta traci zdolność rodzenia dzieci.”